http://mcu_buriram.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 ดาวน์โหลดเอกสาร

 ราคา เอกสารประกอบการบรรยาย

 ประวัติและผลงาน

 ติดต่อเรา

 เผยแพร่ผลงานวิชาการ

สถิติ

เปิดเว็บ23/12/2009
อัพเดท21/03/2020
ผู้เข้าชม301,050
เปิดเพจ376,470

บริการ

ฟังเพลงออนไลน์

http://www.oo-cha.com/index.php

ปฎิทิน

« June 2023»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
iGetWeb.com
AdsOne.com

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียน การวิเคราะห์ปัญหา ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้
การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม
                                                          
                                                        สารบัญ

บท                                                                                                      หน้า

          คำนำ...........................................................................................(ก)

          สารบัญ........................................................................................(ข)

          รายละเอียดประจำวิชา.......................................................................(ฆ)

         

บทที่ ๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและเทคโนโลยีสารสนเทศ...............(๑)

          ความหมายของหลักการ แนวคิด ทฤษฎี..................................................(๑)

          หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ.................................(๒)

         ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร์.......................................(๒)

         นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา................................(๓)

         ความหมายของนวัตกรรม.......................................................................(๔)

        ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา..................................................(๖)

         ความสำคัญของนวัตกรรมการศึกษา.......................................................(๗)

         แนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมทางการศึกษา...........................................(๗)

        การปฏิเสธนวัตกรรม...............................................................................(๙)

        การยอมรับนวัตกรรม............................................................................(๑๐)

        นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร..................................................................(๑๑)

        นวัตกรรมการเรียนการสอน.................................................................(๑๒)

        นวัตกรรมสื่อการสอน..........................................................................(๑๒)

        นวัตกรรมการบริหารจัดการ.................................................................(๑๓)

       การใช้นวัตกรรมการศึกษาด้านต่างๆในประเทศไทย...........................(๑๓)

      การเปลี่ยนบทบาทของครู.....................................................................(๑๔)

       คอมพิวเตอร์ช่วยสอน...........................................................................(๑๕)

      ความหมายของเทคโนโลยี....................................................................(๑๖)

      เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา.......................................................(๑๘)

      นวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญของไทยในปัจจุบัน............................(๑๘)

      นวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน..................(๑๙)

              

บทที่ ๒ ทฤษฎีและแนวโน้มเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา.................................(๒๒)

          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา.........................................(๒๒)

         การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ในมิติ E-Learning..........................(๒๔)

          E-Learning คืออะไร..............................................................................(๒๕)

         องค์ประกอบของ E-Learning ...............................................................(๒๖)

          การเรียนการสอนระบบ E-Learning ในประเทศไทย............................(๒๗)

 

บทที่ ๓ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมฯ....................................(๓๐)

          ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ....................................................(๓๐)

          องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ.................................................(๓๐)

          ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ...................................................(๓๑)

          บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศฯ.............................(๓๑)

          ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลว ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ..........(๓๒)

          เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายฯ...................(๓๒)

          การวิเคราะห์ปัญหานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงระบบ......(๓๔)

          ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ....................................................................(๓๗)

          ทฤษฎีการรับรู้........................................................................................(๓๘)

 

บทที่ ๔ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้................................................(๔๑)

           ความหมายของเครือข่าย.........................................................................(๔๑)

          หลักสำคัญของเครือข่ายการเรียนรู้.........................................................(๔๒)

          แหล่งสารสนเทศกับการศึกษาตลอดชีวิต...............................................(๔๓)

          การเรียนการสอนออนไลน์.....................................................................(๔๘)

          การศึกษาทางไกล....................................................................................(๕๑)

         ลักษณะสำคัญของการศึกษาทางไกล.....................................................(๕๒)

         IT กับ E-Learning..................................................................................(๕๔)

          เทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับ E-Learning.....................................................(๕๕)

 

บทที่ ๕ ความรู้พื้นฐานในการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน....................... ..(๕๘)

          ระบบการผลิตสื่อการสอน.....................................................................(๕๘)

          การเลือกสื่อการสอน..............................................................................(๕๙)

          การใช้สื่อการสอน...................................................................................(๖๐)

          การกำหนดการตอบสนองของผู้เรียน.....................................................(๖๓)

         

บทที่ ๖ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้........................................................(๖๔)

           การใช้นวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย.............................................(๖๔)

           นวัตกรรมทางด้านหลักสูตรในประเทศไทย..........................................(๖๕)

           การสร้างนวัตกรรม.................................................................................(๖๖)

          หลักการพิจารณานำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาการเรียนรู้.............................(๖๙)

          การออกแบบนวัตกรรม...........................................................................(๖๙)

         การวางแผนพัฒนานวัตกรรม..................................................................(๗๐)

 

บทที่ ๗  ความเป็นมาและพัฒนาการของสื่อการสอน.........................................(๗๑)

          ความเป็นมาและพัฒนาการของสื่อการสอน........................................ ...(๗๑)

          วิวัฒนาการสื่อการเรียนการสอนจากกระดานชนวนสู่ยุค E-Book..........(๗๖)

          บทบาทของครูกับสื่อการเรียนการสอน..................................................(๗๙)

          ปัญหาในการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอน..............................................(๘๑)

 

บทที่ ๘ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม...............................................(๘๒)

          การประเมินนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน........................................(๘๒)

          กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม...............................................(๘๔)  

view

 หน้าแรก

Log In

นิิสิตปฏิบัติการสอน

 บอร์ดแสดงความคิดเห็น

 รวมรูปภาพ

สาขาการสอนพระพุทธศาสนา

 ติดต่อเรา

view